آخرین ویدیوها

ربات ماز

RSS
گزارش تصویری کسب مقام دوم پژوهشگران موسسه رویان صنعت طبرستان در لیگ آتش نشان چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی رباتیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی
گزارش تصویری کسب مقام دوم پژوهشگران موسسه رویان صنعت طبرستان در لیگ آتش نشان چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی رباتیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی
گزارش تصویری کسب مقام دوم پژوهشگران موسسه رویان صنعت طبرستان در لیگ آتش نشان چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی رباتیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی
گزارش تصویری کسب مقام دوم پژوهشگران موسسه رویان صنعت طبرستان در لیگ آتش نشان چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی رباتیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی
گزارش تصویری کسب مقام دوم پژوهشگران موسسه رویان صنعت طبرستان در لیگ آتش نشان چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی رباتیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی
گزارش تصویری کسب مقام دوم پژوهشگران موسسه رویان صنعت طبرستان در لیگ آتش نشان چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی رباتیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی
گزارش تصویری کسب مقام دوم پژوهشگران موسسه رویان صنعت طبرستان در لیگ آتش نشان چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی رباتیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی
گزارش تصویری کسب مقام دوم پژوهشگران موسسه رویان صنعت طبرستان در لیگ آتش نشان چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی رباتیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی
گزارش تصویری کسب مقام دوم پژوهشگران موسسه رویان صنعت طبرستان در لیگ آتش نشان چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی رباتیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی
گزارش تصویری کسب مقام دوم پژوهشگران موسسه رویان صنعت طبرستان در لیگ آتش نشان چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی رباتیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی
گزارش تصویری کسب مقام دوم پژوهشگران موسسه رویان صنعت طبرستان در لیگ آتش نشان چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی رباتیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی
 
 

ویدیوها